Disciplinární řád CIV

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Logo ZCU pro provozni rady.png

Centrum informatizace a výpočetní technikyVyhláška ředitele CIV č. 2/2006Disciplinární řád CIVI. Předmět působnosti


 1. Tento disciplinární řád definuje postupy řešení přestupků uživatelů sítě WEBnet proti směrnici rektora 8R/1998 (pravidla používání sítě WEBnet) a jejích novelizací (dále pouze přestupek).


II. Způsoby řešení


 1. Disciplinární řád a uvedené postihy nezprošťují uživatele od povinnosti náhrady způsobené škody a eventuální trestní zodpovědnosti dle platných zákonů České republiky.
 2. Při výskytu problému na delegovaném pracovišti (např. učebny spadající pod katedry) jsou veškeré informace o incidentu předány příslušnému zodpovědnému pracovníkovi k vyřešení.
 3. Ostatní přestupky spáchané ve veřejných laboratořích CIV, pomocí mobilního připojení nebo z vlastního stroje na koleji jsou řešeny v odstavcích III. a IV. tohoto disciplinárního řádu.


III. Postihy zaměstnanců ZČU


 1. Informace o přestupku spáchaném pracovníkem ZČU je předána k vyřešení vedoucímu příslušné katedry či oddělení. Závažný přestupek může být považován za porušení pracovní kázně ve smyslu §46 Zákoníku práce, z něhož lze vyvodit příslušné pracovně-právní důsledky.


IV. Postihy studentů ZČU


 1. Přestupek studenta ZČU může být dle závažnosti či počtu opakování řešen domluvou, udělením důtky ředitele CIV či předáním disciplinární komisi příslušné fakulty.
 2. Byl-li přestupek spáchán pomocí mobilního připojení, může být konto pro mobilní připojení zablokováno po dobu jednoho měsíce až jednoho roku. Za počátek uvedené sankce se považuje den, kdy se student dostavil k řešení svého přestupku.
 3. Byl-li přestupek spáchán z vlastního stroje registrovaného v kolejní síti, může být uživateli blokován přístup do kolejní sítě po dobu jednoho týdne až jednoho roku. Za počátek uvedené sankce se považuje den, kdy se student dostavil k řešení svého přestupku.
 4. Veškeré informace o přestupcích studenta během jeho studia na ZČU jsou evidovány informačním systémem CIV.


V. Doručení zprávy


 1. Uživateli je na jeho školní e-mailovou adresu zaslána zpráva o jeho přestupku a způsobu řešení a ponechána lhůta 3 pracovních dnů na reakci. V souladu se Statutem Západočeské univerzity v Plzni je zpráva považována za doručenou.
 2. Nedostaví-li se uživatel do 3 dnů či neodpoví, že si e-mail přečetl a hodlá se dostavit, bude mu dočasně zablokováno univerzitní konto do doby, než se dostaví na operátorské pracoviště.


Plzeň 10. 2. 2006

Ing. Vladimír Rudolf

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje