LPS:IdM/midPoint

Z Support
< LPS:IdM(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Založení skupiny fakulty: - číslo pracoviště)
(Založení skupiny fakulty: - department number netřeba, jen kontrola)
Řádka 1 983: Řádka 1 983:
 
  fak=... # zkratka fakulty malými
 
  fak=... # zkratka fakulty malými
 
  FAK=... # zkratka fakulty velkými
 
  FAK=... # zkratka fakulty velkými
depno=  # číslo pracoviště fakulty podle číselníku
 
  
1) zaměstnanci "$fak"
+
1) zaměstnanci "$fak" (zkontrolovat, že to našlo "HR: ${FAK} (${depno})")
  ./group-department.py ${fak} ${depno}
+
  ./group-department.py ${fak}
  
 
2) studenti "students-$fak"
 
2) studenti "students-$fak"

Verze z 17:53, 6 květen 2020

Obsah

ZČU

Viz také #Vývoj.

Dokumentace

midPoint:

Connectors:

 1. OpenICF:
 2. ConnId:
 3. Polygon (ConnId+OpenICF):

Triky:

Instalace

Postup

git clone https://:@ipmil.civ.zcu.cz:443/midpoint/scripts.git
scripts/autodeployment.sh --wait

Tento skript automaticky:

 1. stáhne z Jenkins CI postavené konektory (Stag číselníky + studenti + učitelé, JIS, Kerberos, Magion RW, ...)
 2. stáhne z Jenkins CI postavený war soubor s midPointem a deployne

Řádkový klient

TODO: jsou tam natvrdo cesty, tj. buildovat na serveru nebo lokálně se stejnými cestami

Potřeba postavit midPoint, pak k nalezení v ./samples/model-client-sample/target.

Je potřeba vlastní spouštěč (např. /usr/local/bin/runscript):

#!/bin/sh

DIR='/opt/midpoint-model-client-3.5.1'
java -cp `ls -1 ${DIR}/*.xml ${DIR}/*.jar ${DIR}/lib/*.jar | tr '\n' :` com.evolveum.midpoint.testing.model.client.sample.RunScript "$@"

Použití: https://wiki.evolveum.com/display/midPoint/runscript+command+line+tool

Řádkový klient II.

Možno využít skripty na https://ipmil.civ.zcu.cz/midpoint/scripts.

Na serveru

# version of midPoint
v='3.9'
e='DEVEL'

apt-get install -y git less mc screen vim man net-tools
# graphviz - for GUI features
# (xlmstaret - scripts)
# tomcat8 additional packages - to prevent warnings
# libapache2-mod-jk - for apache/tomcat integration
apt-get install -y apache2 bzip2 graphviz libmysql-java openjdk-8-jdk tomcat8 libservlet3.1-java libcommons-dbcp-java libcommons-pool-java wget libapache2-mod-jk
#xmlstarlet

git clone ssh://root@agenor.zcu.cz:/var/lib/git/server-configuration.git

#hikari (much worse then c3p0 anyway)
cat > /etc/hikari.properties <<EOF
dataSource.oracle.jdbc.implicitStatementCacheSize=800
dataSource.oracle.jdbc.explicitCachingEnabled=true
dataSource.oracle.jdbc.implicitCachingEnabled=true
dataSource.oracle.net.keepAlive=true
registerMbeans=true
maxLifetime=1440000
EOF

# tomcat8
cat << EOF >> /etc/default/tomcat8
JAVA_OPTS="\${JAVA_OPTS} -Xms1024m -Xmx2048m -Dmidpoint.home=/var/opt/midpoint/ -Djavax.net.ssl.trustStore=/var/opt/midpoint/keystore.jceks -Djavax.net.ssl.trustStoreType=jceks -Doracle.net.tns_admin=/usr/lib/oracle/12.1/client64/network/admin -Djava.library.path=/opt/kerberos -Dcom.sun.management.jmxremote -Dorg.apache.cxf.stax.maxChildElements=200000 -Dhikaricp.configurationFile=/etc/hikari.properties -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -Dspring.profiles.active=ssoenv"
TZ=CET
LANG="en_US.UTF-8"
EOF

vimdiff server-configuration/${e}/etc/default/tomcat8 /etc/default/tomcat8

mkdir /var/opt/midpoint
chown tomcat8:tomcat8 /var/opt/midpoint
service tomcat8 stop

# mc (cosmetics)
mkdir -p ~/.config/mc/ || :
cat <<EOF >> ~/.config/mc/hotlist
ENTRY "/var/opt/midpoint" URL "/var/opt/midpoint"
ENTRY "/var/lib/tomcat8/webapps/" URL "/var/lib/tomcat8/webapps/"
EOF

# repo-ninja
wget -nv https://evolveum.com/downloads/midpoint/${v}/midpoint-${v}-dist.tar.bz2 -P ~/
tar xjf ~/midpoint-${v}-dist.tar.bz2
sed -e "s,^\(BASEDIR\).*,\1=\"/opt/midpoint-${v}\"," /opt/midpoint-${v}/bin/repo-ninja > /usr/local/bin/repo-ninja
chmod +x /usr/local/bin/repo-ninja

# initial launch without anything
cp -vp server-configuration/${e}/etc/apache2/sites-available/midpoint.conf /etc/apache2/sites-available/
a2enmod rewrite
a2enmod ssl
a2enmod webauth
a2enmod webauthldap
a2dissite 000-default
a2ensite midpoint
service apache2 restart

# JDBC
ln -sfv /usr/share/java/mysql-connector-java.jar /var/lib/tomcat8/lib/
ln -sfv /usr/lib/oracle/12.1/client64/lib/ojdbc7.jar /var/lib/tomcat8/lib/
mkdir -p /usr/local/share/java 2>/dev/null || :
(cd /usr/local/share/java; wget -N -nv http://central.maven.org/maven2/com/microsoft/sqlserver/mssql-jdbc/7.2.0.jre8/mssql-jdbc-7.2.0.jre8.jar)
ln -sfv /usr/local/share/java/mssql-jdbc-7.2.0.jre8.jar /var/lib/tomcat8/lib/

# midpoint initial deployment
install -vp -o tomcat8 -g tomcat8 ~/midpoint.war /var/lib/tomcat8/webapps/
service tomcat8 start
while ! test -f /var/opt/midpoint/config.xml; do sleep 0.5; done
chmod 0640 /var/opt/midpoint/config.xml
service tomcat8 stop

# deployment of the connectors
#cp -v ... /var/opt/midpoint/icf-connectors/

Oracle

1) vyžaduje Oracle clienta

dpkg -i /afs/zcu.cz/project/departments/civ/oracle-install/instant_client/12.1.0.2/linux64/deb/oracle*.deb

2) JDBC ovladač pro tomcat

ln -s /usr/lib/oracle/12.1/client64/lib/ojdbc7.jar /var/lib/tomcat8/lib/

3) do /etc/default/tomcat8:

 • přidat k JAVA_OPTS (kvuli fungování tnsnames): -Doracle.net.tns_admin=/usr/lib/oracle/12.1/client64/network/admin'
 • přidat: TZ=CET (jinak hláška o časových zónách z Oraclu, a vůbec je dobré mít kvuli lokálnímu času ;-))
 • přidat: NLS_LANG='CZECH_CZECH REPUBLIC.AL32UTF8' (na žádost databázistů, RT #277811)

Switch repository

PostgreSQL

pass=`dd if=/dev/random bs=9 count=1 2>/dev/null | base64`

export PATH=$PATH:/usr/lib/postgresql/9.4/bin
useradd -s /bin/bash midpoint
sudo -u postgres psql -U postgres postgres -c "CREATE USER midpoint password '${pass}'"
sudo -u postgres createdb --owner=midpoint midpoint
sudo -u midpoint psql midpoint < midpoint-${v}/config/sql/_all/postgresql-3.4.1-all.sql

# also for repo-ninja
apt-get install -y postgresql libpostgresql-jdbc-java
ln -s /usr/share/java/postgresql.jar midpoint-${v}/lib/
 
service tomcat8 stop

Manually edit /var/opt/midpoint/config.xml (replace ${pass}):

 <repository>
  <repositoryServiceFactoryClass>com.evolveum.midpoint.repo.sql.SqlRepositoryFactory</repositoryServiceFactoryClass>
  <embedded>false</embedded>
  <driverClassName>org.postgresql.Driver</driverClassName>
  <jdbcUsername>midpoint</jdbcUsername>
  <jdbcPassword>${pass}</jdbcPassword>
  <jdbcUrl>jdbc:postgresql://localhost/midpoint</jdbcUrl>
  <hibernateDialect>com.evolveum.midpoint.repo.sql.util.MidPointPostgreSQLDialect</hibernateDialect>
  <hibernateHbm2ddl>validate</hibernateHbm2ddl>
 </repository>

MySQL

pass=`dd if=/dev/random bs=9 count=1 2>/dev/null | base64`

# also for repo-ninja
apt-get install -y mariadb-server libmysql-java
ln -s /usr/share/java/mysql-connector-java.jar midpoint-${v}/lib/

cat > /etc/mysql/conf.d/midpoint.cnf <<EOF
[global]
max_allowed_packet = 256M
# tuning
#query_cache_type=0
#innodb_buffer_pool_size=1G
#innodb_buffer_pool_instances=1
#innodb_log_file_size=400M
EOF
mysql -e "CREATE DATABASE midpoint CHARACTER SET utf8 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin DEFAULT COLLATE utf8_bin"
mysql -e "GRANT ALL ON midpoint.* TO 'midpoint'@'localhost' IDENTIFIED BY '${pass}'"
mysql -u midpoint -p${pass} midpoint < midpoint-${v}/config/sql/_all/mysql-3.4.1-all.sql 

service mysql restart
service tomcat8 stop

Manually edit /var/opt/midpoint/config.xml (replace ${pass}):

<repository>
 <repositoryServiceFactoryClass>com.evolveum.midpoint.repo.sql.SqlRepositoryFactory</repositoryServiceFactoryClass>
 <embedded>false</embedded>
 <driverClassName>com.mysql.jdbc.Driver</driverClassName>
 <jdbcUsername>midpoint</jdbcUsername>
 <jdbcPassword>${pass}</jdbcPassword>
 <jdbcUrl>jdbc:mysql://localhost/midpoint?characterEncoding=utf8</jdbcUrl>
 <hibernateDialect>com.evolveum.midpoint.repo.sql.util.MidPointMySQLDialect</hibernateDialect>
 <hibernateHbm2ddl>validate</hibernateHbm2ddl>
</repository>

Oracle

Create (na ZČU máme jinak, viz #Oracle_3):

CREATE USER midpoint IDENTIFIED BY apassword;
GRANT connect,resource TO midpoint;

Apply: midpoint-3.4.1/config/sql/_all/oracle-3.4.1-all.sql

Edit: /var/opt/midpoint/config.xml (replace for real values):

<repository>
 <repositoryServiceFactoryClass>com.evolveum.midpoint.repo.sql.SqlRepositoryFactory</repositoryServiceFactoryClass>
 <database>oracle</database>
 <jdbcUsername>midpoint</jdbcUsername>
 <jdbcPassword>${pass}</jdbcPassword>
 <jdbcUrl>jdbc:oracle:thin:@localhost:1521/xe</jdbcUrl>
</repository>

Common

Finaly:

service tomcat8 stop
killall java
rm -fv /var/opt/midpoint/midpoint*.db
service tomcat8 start

Stronger key

su -s /bin/bash -c "keytool -genseckey -alias strong -keystore /var/opt/midpoint/keystore.jceks -storetype jceks -storepass changeit -keyalg AES -keysize 256 -keypass midpoint" tomcat8

Manualy edit /var/opt/midpoint/config.xml:

<keystore>
 <keyStorePath>${midpoint.home}/keystore.jceks</keyStorePath>
 <keyStorePassword>changeit</keyStorePassword>
 <encryptionKeyAlias>strong</encryptionKeyAlias>
 <xmlCipher>http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes256-cbc</xmlCipher>
</keystore>

Admin password

Change admin password.

 • initial user: administrator
 • initial password: 5ecr3t

CA

Potřeba přidat CA certifikáty potřebné pro SSL spojení se všemi koncovými systémy do interního truststore midPointu. Např. (pro každý CA certifikát v řetězu):

keytool -keystore /var/opt/midpoint/keystore.jceks -storetype jceks -importcert -alias ca1 -file /tmp/ca1.pem
keytool -keystore /var/opt/midpoint/keystore.jceks -storetype jceks -importcert -alias ca2 -file /tmp/ca2.pem
keytool -keystore /var/opt/midpoint/keystore.jceks -storetype jceks -importcert -alias gtsca -file /tmp/gts.pem

(koukání do trustanchor je přepnuté na vlastní soubor, viz /etc/default/tomcat* - IMHO to pak nepoužívá CA ze systému)

WebAuth

 • název třídy filtru změnit z EnvironmentVariableAuthenticationFilter na RequestAttributeAuthenticationFilter podle změn v pull-requestu

Kterak nakonfigurovat:

 1. deployment
  Pro deployment použít war vygenerovaný z repozitáře midpoint-overlay.git - obsahuje zkompilovanou třídu filtru a konfiguraci nastavení přihlašování.
 2. nakonfiguravat apache
  • smazat původní konfiguraci pro midPoint bez webauthu
  • základ nakonfiguruje sám cfengine
  • běžná konfigurace pro webauth, např. něco jako:
  ...
  JkMount /* tomcat8_worker
  JkEnvVar WEBAUTH_USER "<UNSET>"
  ...
  <Location />
    AuthType WebAuth
    Require privgroup lps
    ...
  </Location>

  Také:

  • povolit AJP13 v tomcatu

  Také:

  apt-get install -y libapache2-mod-jk
  adduser tomcat8 ssl-cert
  a2enmod headers
  a2enmod rewrite
  a2enmod ssl
  a2enmod webauth
  a2enmod webauthldap
  a2ensite midpoint
  # apache tuning
  a2dismod php5
  # apache tuning
  a2dismod mpm_prefork
  
  # apache tuning
  a2enmod mpm_event
  service apache2 restart
  service tomcat8 restart
  
 3. vyrobit uživatele se správnými access rolemi (End User, Super User, Approver, ...)
 4. vidlička mimo webauth - funguje to pouze pro API (např. Eclipse plugin)
  1. /etc/apache2/site-available/01midpoint.conf: mít sekci <VirtualHost localhost:8443>
  2. /etc/tomcat8/server.xml: žádné SSL a řádka:
   <Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="443" />
  3. na eclipse plugin pak používat tunel ssh ... -L 8443:localhost:8443

Výsledek konfigurace:

 • na stránky midpointu se lze dostat pouze přes webauth s nakonfigurovanými omezeními
 • pokud neexistuje přihlášený uživatel v midpointu, otevře se přihlašovací formulář midpointu

Drobnosti

 • graphviz: na vizualuzace v GUI
 • xmlstarlet: používá skript na import XML
 • elinks
 • cmake >= 2.8.12, libkrb5-dev >= 0.15; nebo balík z kerberos-connector: Kerberos resource

Monitoring

 • v Nagiosu command check_midpoint.pl (MIDPOINT) - sonda v perlu, co nacucne několik XML a podívá se dovnitř
 • jeden parametr s properties souborem (viz Edit static config files -> static_cfg)

Upgrade

Postupovat podle release notes a podle obecných pravidel na https://wiki.evolveum.com/display/midPoint/Upgrade+HOWTO .

Upgrade databáze

MySQL např.:

cd /opt/newMidpoint/midpoint-3.4/config/sql/_all
mysql -u root -p midpoint < mysql-upgrade-3.3-3.4.sql

Oracle:

1. pod midpoint_repo_admin:

-- 1a) pustit upgrade skript z:
-- https://github.com/Evolveum/midpoint/blob/master/config/sql/_all/

-- 1b) granty (pro každou novou tabulku)
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON MIDPOINT_REPO_ADMIN.##### to MIDPOINT_REPO_WRITE_ROLE;

2. pod midpoint_repo:

-- 2a) synonyma (pro každou novou tabulku a sekvenci)
CREATE OR REPLACE SYNONYM ##### FOR MIDPOINT_REPO_ADMIN.#####;

-- 2b) rušené tabulky
DROP SYNONYM #####;

Detaily viz #Oracle

Deployment war

...chtělo to i promazat starý adresář ve /var/lib/tomcat8/webapps/midpoint

Upgrade connectorů

Viz také: https://wiki.evolveum.com/display/midPoint/Connector+Upgrade

 • překlikat resourcy na novější connectory
 • smazat <schema>...</schema> a znovu schéma nacucnout
 • odstranit staré reference z midPointu: Configuration - Repository Objects - Connector
 • radši i restart midPointu (natáhne si případně omylem smazané objekty)

repo-ninja

Funguje, ale nepůjdou parametry (templaty). Raději použít midPoint Eclipse plugin.

 • úprava cesty v /usr/local/bin/repo-ninja
 • ln -s /usr/share/java/mysql-connector-java.jar /opt/midpoint.../lib
 • vyzkoušet: repo-ninja --validate

Oracle

Extra zabezpečené nastavení Oracle repozitáře: dva uživatelé midpoint_repo a midpoint_repo_admin.

midpoint_repo_admin

Obsahuje vlastní tabulky - pod ním pouštět SQL script se schematem pro midPoint.

Pak nastavit dodatečná práva.

Pro každou tabulku (nahradit ##### za název tabulky):

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON MIDPOINT_REPO_ADMIN.##### to MIDPOINT_REPO_WRITE_ROLE;

midpoint_repo

Obsahuje synonyma do midpoint_repo_admin. Navíc potřebuje práva pro temporary tabulky vyráběné midPointem:

GRANT CREATE TABLE TO midpoint_repo;
REVOKE UNLIMITED TABLESPACE FROM midpoint_repo;

Pro každou tabulku kromě GLOBAL TEMPORARY TABLE a pro každou sekvenci vyrobit synonyma (nahradit ##### za název tabulky):

CREATE OR REPLACE SYNONYM ##### FOR MIDPOINT_REPO_ADMIN.#####;

Pro každou zrušenou tabulku (např. při upgradu):

DROP SYNONYM #####;

Docker

Image: https://hub.docker.com/r/valtri/docker-midpoint/

Pomocné skripty: /afs/zcu.cz/projekt/software/git/idm/docker.git

Prakticky se pouští nějak takhle (data vytažená mimo container do adresáře midpoint, pomocný adresář docker pro administraci a vystavení Oracle klienta do containeru):

docker pull valtri/docker-midpoint
NAME=midpoint
docker run -itd --restart=on-failure:0 \
 --name $NAME \
  -v `pwd`/midpoint:/var/opt/midpoint \
  -v `pwd`/docker:/docker \
  -v $ORACLE_HOME:$ORACLE_HOME:ro \
  valtri/docker-midpoint

Dobré mít vyrobenou vlastní síť a používat statické adresy (tj. přidat parametry --network XXXXX --ip 172.18.0.XXX).

Více viz LPS:IdM/midPoint/Personální portál#Docker

Tipy

Mapování atributů

Matching rule

V mapování myslet na matching rule.

Jak to funguje: default se bere podle schematu z resourcu. Bacha, např. LDAP mívá většinou stringIgnoreCase a na striktní porovnávání se to musí explicitně přerazit:

<matchingRule xmlns:mr="http://prism.evolveum.com/xml/ns/public/matching-rule-3">mr:default</matchingRule>

Seznam pravidel:

 • mr:default - striktní porovnání (řetezec nebo číslo)
 • mr:distinguishedName - DN
 • mr:polyStringNorm - pouze normalizovaná hodnota (polyString)
 • mr:polyStringOrig - pouze originální hodnota (polyString)
 • mr:polyStringStrict - striktní porovnání (polyString), prakticky totožné s mr:polyStringOrig (hypoteticky by se to mohlo lišit u neupdatovaných objektů po změně normalizační politiky)
 • mr:stringIgnoreCase - case-insensitive
 • mr:uuid - case-insensitive s trimováním
 • mr:xml - ignoruje XML formátování

Multiplicity

1) Max

Pokud je na koncovém systému víc hodnot jednoho atributu a midPoint by to měl napravovat (nahradit jednou), pak nastavit omezení v mapování:

<limitations>
 <maxOccurs>1</maxOccurs>
</limitations>

Což se vlastně hodí vždy. Není třeba, pokud je omezení již na úrovni schématu z resource adaptéru.

2) Min

Byly potíže s GUI, pokud schéma z resource adaptéru vyžadovalo minimální počet výskytu 1. Lze přerazit v mapování:

<limitations>
 <minOccurs>0</minOccurs>
</limitations>

Detaily

atribut:

 • exclusiveStrong (pro multihodnoty): do výsledku míchat pouze strong (true) nebo i normal (false)
 • tolerant (pro výstup?): zda mohou přicházet hodnoty i z koncového systému

inbound/outbound mappings:

 • authoritative (autoritativní): odebrat hodnotu při odstranění resourcu/role
 • exclusive (exkluzivní): vrátit chybu, pokud přijde hodnota i z jiného zdroje
 • strength (váha):
  • weak (slabý): jen default (nepřepisovat)
  • normal (normální): přepisovat
   • pozor, pokud je v mapování uveden jakýkoliv <source></source>, nová hodnota se posílá pouze při změně daného atributu!
   • dokumentace IMHO lže o NULL, při výskytu NULL má danou hodnotu také přepsat, resp. smazat (TODO: ověřit/reportovat)
  • strong (silný): přepisovat, změnu pošle dále do provisioningu vždy
   • pozor v object template: u single-hodnotových atributů dobré použít ve skriptech také relativityMode=absolute, jinak je midPoint rozhozen z neznámých hodnot (hodnot, co neodpovýdají starému i novému stavu atributů)
 • source (zdroj):
  • seznam atributů k dispozici pro výpočet nové hodnoty
  • vyžadováno pro <expression><script><code>...</code></script></expression>, bez výrazu pouze s target není potřeba
  • midPoint to nějak používá k detekcí změn a práci s multihodnotami
  • příklad:
   • xml: <c:path>$account/attributes/ri:MOBIL</c:path>
   • GUI: $account/attributes/MISTNOST
  • nepovinný tag <name>: normálně je daný atribut k dispozici ve výrazu pod svým jménem, tagem name lze změnit
 • target (cíl): kam hodnotu uložit, příklad:
  • xml: <c:path>$user/honorificSuffix</c:path>
  • GUI: $user/honorificSuffix
 • condition (podmínka) - pozor, chová se "specificky" co se týče mizení - aby se změna projevila, hodnota condition se musí lišit mezi původní verzí a novou verzí atributů (TODO: ověřit: zřejmě se ignoruje i "return null" a výsledek null je třeba naučit i tu condition)
 • tolerant: true znamená nemazat ostatní hodnoty, pokud jde o multihodnotu (u single-hodnot se chová podivně - první update maže, další vyrobí novou aktuální hodnotu)

Synchronizace

Opatrně při modifikaci účtů při rekoncilaci (="atributová rekoncilace"), může jít o náročnější operaci.

TODO: ověřit. Náročnost se IMHO týkala údržby velké skupiny v LDAPu, což SunIdM zvládá, resp. dělá v rámci ActiveSync najednou a odděleně od účtů.

Modifikaci je možno přeskočit, ale přesto nechat dělat pro live synchronizaci:

<reaction>
  <name>Linked reaction</name>
  <situation>linked</situation>
  <channel>http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/provisioning/channels-3#liveSync</channel>
  <action>
    <name>Modify Action</name>
    <handlerUri>http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/model/action-3#modifyUser</handlerUri>
  </action>
</reaction>

Nebo nejlepší způsob - zapnout synchronizaci (modifikace se provede automaticky a pouze pokud je potřeba):

<reaction>
 <name>linked reaction</name>
 <situation>linked</situation>
 <synchronize>true</synchronize>
</reaction>

Deleted

 1. pro situaci deleted nezapínat reconcile, jinak vyskakují šílené výjimky
 2. nastavování atributů při smazání nelze řešit na úrovni resourcu [MID-1693] ==> použít ObjectTemplate a <synchronize>true</synchronize>

Příklad Resource:

<resource ...>
...
<synchronization>
	<objectSynchronization>
		...
		<reaction>
			<name>Example resource account deleted</name>
			<situation>deleted</situation>
			<synchronize>true</synchronize>
			<reconcile>false</reconcile>
			<objectTemplateRef oid="template-example-resource-user-disable" type="c:ObjectTemplateType">
				<targetName>Example-resource: User Disable Template</targetName>
			</objectTemplateRef>
		</reaction>
		...
	</objectSynchronization>
</synchronization>
...
</resource>

Příklad ObjectTemplate (bacha, při jakémkoliv <source>...</source> je potřeba i strength strong - zdrojové atributy se nám vlastně smazáním na resourcu sami nemění):

<objectTemplate ...
 oid="template-example-resource-user-disable">
	<name>Example-resource: User Disable Template</name>
	<description>
		Example Resource User Disable Template Object.
	</description>
	...
	<mapping>
		<name>Disable status</name>
		<expression>
			<value>B1</value>
		</expression>
		<target>
			<c:path>$user/extension/idmStatus</c:path>
		</target>
	</mapping>
	... 
</objectTemplate>

Profiling

Konfigurace - Profiling

Koukání do logu jen na tasky >= 1s:

tail -f /var/log/tomcat8/idm-profile.log | egrep '[0-9]{3}\.[0-9]{3} ms$'

Filtry

Jak použít:

 • GUI: <searchFilter>...</searchFilter>
 • eclipse plugin query: <query><filter>...</filter></query>
 • bulk action: <s:searchFilter>...</s:searchFilter>, přidat namespacy - q:org, q:path, q:orgRef
 • REST API query: <q:query><q:filter>...</q:filter></q:query>

Dokumentace:

Source:

Seznam operací:

 • q:equal(q:path, q:value|q:oid|c:expression|c:rightHandSidePath|q:matching|...)
 • q:equal(q:path): test na neexistenci atributu
 • q:greater(q:path, q:value|q:oid|c:expression|...)
 • q:greaterOrEqual(q:path, q:value|q:oid|c:expression|...)
 • q:less(q:path, q:value|q:oid|c:expression|...)
 • q:lessOrEqual(q:path, q:value|q:oid|c:expression|...)
 • q:substring(q:path, q:value|q:oid|c:expression|...[,q:anchorStart][,q:anchorEnd])
 • q:ref([q:path,] q:oid)
 • q:org(q:isRoot)
 • q:org(q:ref[,q:maxDepth][q:scope="SUBSTREE"|"ONE_LEVEL"])
 • q:inOid(q:value|..., boolean considerOwner)
 • q:and(A, B)
 • q:or(A, B)
 • q:not(A)
 • q:type(QName type, FILTER)
 • q:exists(string q:path, FILTER) - bacha, týká se prohledávání multihodnot (např. pro assigment), kdy je cílem aplikovat komplexní filter na jednu konkrétní hodnotu, "závorka"

Příklady operandů:

 • q:path: c:intent, c:resourceRef, ...
 • q:ref: <q:oid>...</q:oid>
 • každá operace má nepovinný parametr q:matching (pokud má smysl/je podporovaný): norm, orig, strict, polyStringNorm

Příklady

Jméno:

<equal>
 <path>name</path>
 <value>1</value>
</equal>

Podřetězec:

<substring>
 <path>name</path>
 <value>ka</value>
</substring>

Někdy nutno přepnout na polystring:

<equal>
 <matching>polyStringNorm</matching>
 <path>displayName</path>
 <value>kps</value>
</equal>
<equal>
 <matching>polyStringOrig</matching>
 <path>displayName</path>
 <value>ZČU</value>
</equal>

Členové pracoviště:

 <org>
  <path>parentOrgRef</path>
  <orgRef oid="20010718-1801-0005-0000-200000000000"/>
 </org>

Departmenty z Magionu:

<equal>
 <path>orgType</path>
 <value>department</value>
</equal>

Objekt podle OID:

<inOid>
 <value>20010718-1801-0005-0000-200000000000</value>
</inOid>

Konkrétní organizace k přiřazení v templatu (tady např. ZČU):

<assignmentTargetSearch>
 <targetType>c:OrgType</targetType>
 <oid>20010718-1801-0005-0000-200000000000</oid>
</assignmentTargetSearch>

Nalezení organizace k přiřazení (klasický příklad):

<assignmentTargetSearch>
 <targetType>c:OrgType</targetType>
 <filter>
  <q:equal>
   <q:path>c:name</q:path>
   <expression>
    <path>$costCenter</path>
   </expression>
  </q:equal>
 </filter>
</assignmentTargetSearch>

Objekty vyrobené uživatelem:

<q:ref>
 <q:path>metadata/creatorRef</q:path>
 <q:value oid="user-admin-cro"/>
</q:ref>

Objekty s nalinkovaným resourcem:

<q:ref>
 <q:path>linkRef/@/resourceRef</q:path>
 <q:value oid="resource-cro"/>
</q:ref>

Bulk action

TODO příklady:

 • vynucený update nebo rekoncilace u seznamu identit
 • přidání/odebrání role
 • aktivace/deaktivace

TODO: vyzkoušet informace z mailinglistu (http://lists.evolveum.com/pipermail/midpoint/2017-May/003806.html)

Příklady

Ve formě pro Configuration -> Bulk actions.

Mazání všech uživatelů načínajících na "STAG*":

<s:search xmlns:s="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/model/scripting-3"
     xmlns:c="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3"
     xmlns:q="http://prism.evolveum.com/xml/ns/public/query-3">
  <s:type>UserType</s:type>
  <s:searchFilter>
    <q:substring>
      <q:path>name</q:path>
      <q:value>STAG</q:value>
      <q:anchorStart>true</q:anchorStart>
    </q:substring>
  </s:searchFilter>
  <s:action>
    <s:type>delete</s:type>
  </s:action>
</s:search>

Mazání všech shadow objektů odpovídajících uživatelům ve Stagu:

 • search: omezení na objectClass je povinné
 • action: trik s mazáním s raw opšnou (aby to nemazalo na resourcu)
<s:search xmlns:s="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/model/scripting-3"
	xmlns:c="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3"
	xmlns:q="http://prism.evolveum.com/xml/ns/public/query-3"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns:ri="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/resource/instance-3">
	<s:type>ShadowType</s:type>
	<s:searchFilter>
		<q:and>
			<q:ref>
				<q:path>c:resourceRef</q:path>
				<q:value oid="resource-stag-students" xsi:type="c:objectReferenceType"/>
			</q:ref>
			<q:equal>
				<q:path>objectClass</q:path>
				<q:value>ri:AccountObjectClass</q:value>
			</q:equal>
		</q:and>
	</s:searchFilter>
	<s:action>
		<s:type>execute-script</s:type>
		<s:parameter>
			<s:name>script</s:name>
			<c:value>
				<c:code>
				 	import com.evolveum.midpoint.xml.ns._public.common.common_3.ShadowType;
				 	import com.evolveum.midpoint.model.api.ModelExecuteOptions;

log.info('deleting: {}', input.oid);
midpoint.deleteObject(ShadowType.class, input.oid, ModelExecuteOptions.createRaw())
				</c:code>
			</c:value>
		</s:parameter>
	</s:action>
</s:search>

Vypsání do logu všech "admin-*" uživatelů, příklad akce execute-script:

<s:search xmlns:s="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/model/scripting-3"
     xmlns:c="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3"
     xmlns:q="http://prism.evolveum.com/xml/ns/public/query-3">
  <s:type>UserType</s:type>
  <s:searchFilter>
    <q:substring>
      <q:path>name</q:path>
      <q:value>admin-</q:value>
      <q:anchorStart>true</q:anchorStart>
    </q:substring>
  </s:searchFilter>
  <s:action>
    <s:type>execute-script</s:type>
    <s:parameter>
      <s:name>script</s:name>
      <c:value>
        <c:code>
log.info('log: {}', input.name);
        </c:code>
      </c:value>
    </s:parameter>
  </s:action>
</s:search>

Interní atributy

Oficiální dokumentace:

https://wiki.evolveum.com/display/midPoint/MidPoint+Common+Schema

Zdrojový kód (seznam interních atributů, hledat name="UserType", name="OrgType", name="RoleType" a jejich rodičovské typy):

https://github.com/Evolveum/midpoint/blob/master/infra/schema/src/main/resources/xml/ns/public/common/common-core-3.xsd


midPoint UserType

 • name (*): hlavní ID (myšleno jako jméno objektu prezentované administrátorům, podle schématu nepovinné, prakticky povinné)
 • description (*): popis (pro GUI)
 • familyName (*): jméno
 • givenName (*): příjmení
 • additionalName (0-1): prostřední jméno (nebo jiné kulturní specialitky)
 • fullName (*): (mít na to vlastní pravidlo v mapping)
 • honorifixPrefix (0-1): titul před
 • honorifixSuffix (0-1): titul za
 • title (0-1): myšlena funkce (ale pouze jedna)
 • nickName (0-1): přezdívka (oficiální použití fak pro familiární přezdívku)
 • prefferedLanguage (0-1): jazyk
 • locale (0-1): lokalizace
 • ZČU:
  • extension/croId (0-1) [int]
  • extension/rc (0-1)
  • extension/uidNumber (0-1) [int]

midPoint OrgType

 • orgType (*): typ stromu
 • tenant [boolean] (0-1): top-level
 • costCenter (0-1)
 • locality (0-1)
 • mailDomain (*): mailová doména
 • displayName (*): lidský název
 • identifier (*): identifikátor (číselník, apod.)
 • ...

midPoint RoleType

 • roleType (*): univerzální informační políčko (midPoint používá system role, ...)
 • displayName (*): lidský název
 • identifier (*): identifikátor
 • requestable [boolean] (0-1): koncoví uživatelé mohou požádat
 • ZČU:
  • extension/gidNumber (0-1) [int]

Resource

 • icsc:name: přejmenovatelné ID na resourcu
 • icsc:uid: nepřejmenovatelné ID na resourcu (např. read-only UUID, ...), někdy totožné s icsc:name
 • ri:*: atributy na koncovém resourcu

Synchronizace pracovišť

midPoint velmi dobře podporuje. Implementováno vč. hierarchie v magion.xml (JDBC resource) a department.xml (template).

Viz také orgsync story.

SSL

Self-signed certifikáty vzdálených služeb potřeba importovat do úložiště pro midPoint, např.:

keytool -import -alias hernajs -file ./hernajs.pem -keystore /var/opt/midpoint/keystore.jceks -storetype jceks

Logování

V Configuration -> Logging (v objektu SystemConfiguration, tag logging).

Scripted SQL (verze od Tirasy):

 • loguje pouze od úrovně DEBUG!
 • net.tirasa.connid.commons.scripted.AbstractScriptedConnector (tuhle třídu nepoužívat: net.tirasa.connid.bundles.db.scriptedsql.ScriptedSQLConnector - to je jen wrapper třída, která neloguje)

Přenesení MySQL repozitáře

Příklad: z lokální databáze midpoint na stroj eos.zcu.cz s databází midpoint_test:

 1. vyrobit cílovou databázi, radši včetne nahrnutí schema
 2. přenesení:
  mysqldump -u root -p$pass1 --ignore-table=midpoint.m_audit_delta --ignore-table=midpoint.m_audit_event --ignore-table=midpoint.m_audit_item midpoint | mysql -u midpoint_test -h eos.zcu.cz -p$pass2 midpoint_test

Standardní tasky

Cleanup - promazává staré záznamy (audity, ale i dlouho nespuštěné úlohy!)

Validity scanner - kontrola nastavení od-do a spouštění potřebných enable/disable událostí

Trigger scanner - obsluha WF

Aktivace identit

Příklad přenosu stavu z resourcu do midPointu ze schemaMapping:

<activation>
 <administrativeStatus>
  <inbound>
   <expression>
    <asIs/>
   </expression>
  </inbound>
 </administrativeStatus>
</activation>

Sosání skupin

 • engine midPointu to zatím neumí tím správným způsobem krz entitlements, ale lze obejít (<focusType>c:RoleType</focusType> v ObjectSynchronization)
  • funguje to a ničemu to nevadí
  • viz také email thread "Sync Entitlements to Role/Org Object with CSVFileConnector"

Mazání atributů

Mazání atributů umí midPoint "od přírody" pouze v rámci mapování u resourcu (<value/> společně se strength strong a tolerant false).

Zrušit hodnotu atributu lze ručně groovy skriptem:

<mapping>
	<name>HR_ZAC</name>
	<source>
		<path>$user/extension/HR_ZAC</path>
	</source>
	<expression>
		<script>
			<code>
				import com.evolveum.midpoint.xml.ns._public.common.common_3.UserType;
				import javax.xml.namespace.QName;
				import com.evolveum.midpoint.model.api.ModelExecuteOptions;
				import com.evolveum.midpoint.prism.delta.builder.DeltaBuilder;
				import com.evolveum.midpoint.prism.path.ItemPath;
				import com.evolveum.midpoint.prism.PrismConstants;

				if (HR_ZAC) {
					//def path = UserType.F_NAME;
					def path = new ItemPath(
						new ItemPath(PrismConstants.EXTENSION_LOCAL_NAME),
						new QName('http://zcu.cz/xml/ns/idm', 'HR_ZAC'));

					def delta = DeltaBuilder.deltaFor(UserType.class, midpoint.getPrismContext())
						.item(path).delete(HR_ZAC)
						.asObjectDelta(user.getOid());
					log.info('DELETED: HR_ZAC delta: {}', delta);

					midpoint.modifyObject(delta, ModelExecuteOptions.createRaw());
				} else {
					log.info('DELETED: HR_ZAC is already empty');
				}
			</code>
		</script>
	</expression>
</mapping>

Reporty

Kombinace Jasperu a midPointu.

Vizáž pomocí Jaspersoft studia:

Koncové systémy

Primární klíč:

 • je tam nějaký "immutable" klíč? (např. UUID) - ideální pro __UID__
  • lze i bez - uid se smí updatem "předrátovávat"
 • další měnitelný klíč do __NAME__

Paralelizmus:

 • zkontrolovat schopnost paralelizování (umí to? nebude vytížené?)
 • pokud nelze: nastavit hodnoty 1 v connection poolu

Běžné úvahy:

 • přejmenování identity
 • blokace identity
 • mazání identity
 • discovery - potřeba koexistence s identitami "mimo systém"?
 • merge - duplicitní identity a co s nimi

Diagnostika

Přidat -Dcom.sun.management.jmxremote do JAVA_OPTS (/etc/default/tomcat8).

connection pool: c3p0

Pro midPoint <= 3.7.2. Plnohodnotný connection pool.

 1. lokálně pustit jconsole
 2. připojit se na org.apache.catalina
 3. MBeans/com.mchange.v2.c3p0/PooledDataSource/*/*/Attributes

Zajímavé atributy jsou např.:

 • maxPoolSize (default 20)
 • minPoolSize (default 8)
 • maxStatements (default 0!)
  • Oracle: zvýšen výkon rekonciliací o 30-50% + lepší chování na DB serveru
  • M$ SQL: žádné zlepšení (test od AMI Praha)
 • maxStatementsPerConnection (default 0) - tahle asi nic nedělá (testováno na Oracle)

Konfigurace: skrz WEB-INF/classes/c3p0-config.xml

connection pool: HikariCP

Pro midPoint >= 3.8. Poor-man connection pool (minimalistický, o dost horší výkon, jen mikrooptimalizace na velikost kódu).

Konfigurace: -Dhikaricp.configurationFile=hikari.properties (zadaný soubor se pak poctivě hledá na filesystému i v jarech)

Jakákoliv property začínající dataSource. se použije jako parameter pro JDBC driver.

hikari.properties (pomohlo jen zčásti):

dataSource.oracle.jdbc.implicitStatementCacheSize=500

Map attribute only when account is created

AFAIK you can use condition for the mapping, and there is internal variable "operation" which will have value "add" for adding the account (i.e. create).

Troubleshooting

Nejde synchronizace

Live nic nenačte

Normální chování při prvním puštění je nic nedělat (tj. čte jen změny).

==>:

 • potřeba pustit import nebo rekonciliaci
 • nebo: JDBC script RA lze instruovat, aby při prvním puštění syncnul vše (dát token na 0 - unixový počátek vesmíru)

Not applicable for task

Zkontrolovat svatou trojici Kind + Object Class + Intent. Všude (!):

 • Resource - Schema handling
 • Resource - Synchronization
 • Server Task

MID-2831: jednou se možná sloučí schemaHandlin/objectType a synchronization/objectSynchronization

No sync policy

Viz výše.

Heslo administrátora

Reset hesla:

 1. v repozitáři najít m_object WHERE oid='00000000-0000-0000-0000-000000000002'
 2. ve fullObject smazat <password><value>...</value></password> a nahradit za <value><clearValue>...</clearValue></value>
 3. po úspěšném přihlášení pak administrátora přeuložit (interně se heslo zase zašifruje aktuálním klíčem)

Přegenerování celého účtu

 1. zkontrolovat/změnit default password ve WEB-INF/classes/initial-objects/050-user-administrator.xml (musí odpovídat politice)
 2. smazat z repozitáře objekt z m_object a m_user
 3. restart midPoint

Reset hesla

 1. v repozitáři najít m_object WHERE oid='...'
 2. ve fullObject smazat <password><value>...</value></password> a nahradit za <value><clearValue>...</clearValue></value>
 3. po úspěšném přihlášení pak objekt přeuložit (interně se heslo zase zašifruje aktuálním klíčem)

Warningy

There is no owner of account

Pozorováno ve verzi: 3.6.1

Známý interní warning, který má Evolveum už reportovaný. Na funkci MP nemá vliv.

Viz AMI #24374.

WARN (com.evolveum.midpoint.notifications.impl.AccountOperationListener): There is no owner of account c29e30e5-7496-4423-be68-4bb9779b764d (in repo nor in task).

Výjimky

java.util.ConcurrentModificationException

Pozorováno ve verzi: 3.6.1, 3.6.2-SNAPSHOT (2017-11-16 + commit 35c7b13)

Zřejmě bug v midPointu, race-condition je známa. Ale NEJEDNÁ se o bug MID-4088.

2017-11-23 11:46:19,128 [] [pool-1-thread-38] WARN (com.evolveum.midpoint.prism.PrismProperty): Adding value to property {http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3}resultStatus that already exists (overwriting), value: PPV(OperationResultStatusType:IN_PROGRESS)
2017-11-23 11:46:19,138 [] [pool-1-thread-38] ERROR (com.evolveum.midpoint.model.impl.lens.Clockwork): Couldn't record operation execution. Model context:
LensContext: state=FINAL, Wave(e=2,p=3,max=0), focus, 1 projections, 2 changes, fresh=true, reqAutz=true
 Channel: http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/provisioning/channels-3#reconciliation
...
java.util.ConcurrentModificationException: null
	at java.util.ArrayList$Itr.checkForComodification(ArrayList.java:907) ~[na:1.8.0_151]
	at java.util.ArrayList$Itr.remove(ArrayList.java:871) ~[na:1.8.0_151]
	at com.evolveum.midpoint.prism.PrismProperty.addValue(PrismProperty.java:263) ~[prism-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.prism.PrismProperty.setValue(PrismProperty.java:234) ~[prism-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.prism.xjc.PrismForJAXBUtil.setPropertyValue(PrismForJAXBUtil.java:141) ~[prism-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.xml.ns._public.common.common_3.TaskType.setResultStatus(TaskType.java:390) ~[schema-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.task.quartzimpl.TaskQuartzImpl.getTaskPrismObject(TaskQuartzImpl.java:265) ~[task-quartz-impl-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.model.impl.lens.Clockwork.setOperationContext(Clockwork.java:914) [model-impl-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.model.impl.lens.Clockwork.recordOperationExecution(Clockwork.java:827) [model-impl-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.model.impl.lens.Clockwork.recordProjectionOperationExecution(Clockwork.java:801) [model-impl-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.model.impl.lens.Clockwork.recordOperationExecution(Clockwork.java:753) [model-impl-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.model.impl.lens.Clockwork.processFinal(Clockwork.java:735) [model-impl-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.model.impl.lens.Clockwork.click(Clockwork.java:477) [model-impl-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.model.impl.lens.Clockwork.run(Clockwork.java:207) [model-impl-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.model.impl.sync.SynchronizationServiceImpl.reactToChange(SynchronizationServiceImpl.java:781) [model-impl-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.model.impl.sync.SynchronizationServiceImpl.notifyChange(SynchronizationServiceImpl.java:311) [model-impl-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.provisioning.impl.ChangeNotificationDispatcherImpl.notifyChange(ChangeNotificationDispatcherImpl.java:146) [provisioning-impl-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.model.impl.sync.SynchronizeAccountResultHandler.handleObjectInternal(SynchronizeAccountResultHandler.java:204) [model-impl-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.model.impl.sync.SynchronizeAccountResultHandler.handleObject(SynchronizeAccountResultHandler.java:126) [model-impl-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.model.impl.util.AbstractSearchIterativeResultHandler.processRequest(AbstractSearchIterativeResultHandler.java:331) [model-impl-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.model.impl.util.AbstractSearchIterativeResultHandler.access$200(AbstractSearchIterativeResultHandler.java:52) [model-impl-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.model.impl.util.AbstractSearchIterativeResultHandler$WorkerHandler.run(AbstractSearchIterativeResultHandler.java:292) [model-impl-3.6.1.jar:na]
	at com.evolveum.midpoint.task.quartzimpl.TaskManagerQuartzImpl$1.run(TaskManagerQuartzImpl.java:844) [task-quartz-impl-3.6.1.jar:na]
	at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511) [na:1.8.0_151]
	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266) [na:1.8.0_151]
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) [na:1.8.0_151]
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) [na:1.8.0_151]
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [na:1.8.0_151]

Chyby

ORA-12899: value too large for column XXX."M_AUDIT_EVENT"."TARGETOID"

Překročena maximální povolená délka OID, kterážto je 36 znaků.

Prism context is not set in PrismTestUtil. Maybe a missing call to resetPrismContext(..) in test initialization?

Jde o nabořené shadow, stává se to při některých druzích výpadků resourců ve verzi midPoint 3.8. Chyba je pak při jakékoliv práci se shadows (např. get), tj. i při updatu identity.

Oprava: jedině smazáním shadow přes repo ninju, kde se nedělají kontroly (nahradit $OID za skutečné oid):

ninja.sh delete --oid $OID

Hromadná oprava (na čerstvých dumpech získaných přes snapshot.sh):

# kontrola stáří dumpu
ls -la /var/opt/midpoint/audit/shadows.xml

# jen vylistování:
# fix-shadow-object-change.py

# oprava
./fix-shadow-object-change.sh

Force updaty

Atributy

Jednotlivé atributy se přepočítají krz force+reconcile na identitě.

Ale ne vždy! Propagace se provádí jen podle detekovaných změn. Pokud se jedná pouze o výstupní systém (CRO-OUT, MAGION-OUT), může se hodit tam account úplně smazat a nově nahrát.

Členství v organizacích

Pozor, tady je třeba velmi často jít přes role (PPV, STUDIUM).

Sequence

Objekt typu sequence generuje ID (např. CroId Sequence pro CRO ID).

Položka count musí být větší než největší přidělené ID! A žádná unusedValues nesmí být přidělená! Pokud to tak není, bude docházet ke konfliktům a k opakovaným pokusům o použití té samé hodnoty (reclamation feature).

Mezery v řadě je možno řešit nastavením unusedValues.

Další featury: maxCounter, allowRewind - po přesažení maxima začne od nuly

Autorizace

Ladění:

Každé autorizaci dát <name></name> a pak zapnout logování:

com.evolveum.midpoint.security: TRACE

Úkoly

S nároky na nové IdM se bude potřeba s midPoint naučit. Příklad úkolů, které bude zřejmě potřeba umět:

Groupová aritmetika

 • sčítání nám stačí, lze dělat přidáváním rolí do jiných rolí
 • máme informace o členství jak "dopředné" (memberUid v LDAPu u skupin), tak "zpětné" (memberof v LDAPu u identit)
 • jak na update identit po přeskupení rolí? (memberof v LDAPu): ruční update lidí v daných skupinách/rolích?
 • problém s pomalými updaty:

Korelační pravidla

 • budeme potřebovat "dělat CRO": umět se vypořádat se změnami klíčů
 • zkusit se napojovat podle rodných čísel a umět se vypořádat s jejich změnami:
  • napojit si nějaký systém podle RČ a přenášet změny z CRO
  • zkoušet dělat změny RČ
  • zkoušet dělat duplicity: jaké reporty, aby šly pozat? resuscitační emaily nebo workflow?
 • přejmenovávání identit

Příklad (v GUI je kód stejný - ale pouze tag q:equal včetně):

    <correlation>
      <q:description>korelace1_1</q:description>
      <q:equal>
        <q:path xmlns:c="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3">c:name</q:path>
        <expression>
          <c:path xmlns:icfs="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf-1/resource-schema-3">declare namespace icfs='http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf-1/resource-schema-3'; $account/attributes/icfs:name</c:path>
        </expression>
      </q:equal>
    </correlation>
    <correlation>
     <q:description>korelace_rc</q:description>
     <q:equal>
       <q:path>c:extension/rc</q:path>
       <expression>
        <c:path>declare namespace ri='http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/resource/instance-3'; $account/attributes/ri:RODNE_CISLO</c:path>
       </expression>
     </q:equal>
    </correlation>

Košatější příklad:

trafo story

Alternativní jednodušší zápis (TODO: vyzkoušet, v examplech není tak častý):

<correlation>
 <q:equal>
  <q:path>c:name</q:path>
  <valueExpression>
   <path>$shadow/attributes/icfs:name</path>
  </valueExpression>
 </q:equal>
</correlation>

Poznámky:

 • Pokus o nalinkování vlastníkovi již s nalinkovaným jiným účtem selže (jedná se vlastně o duplicitu klíče - korelace spolu s confirmation pravidlem musí dávat jednoznačnost)
 • Hlídání duplicity jiného atributu je možné:
  • vyhození vyjímky (pouze hlídání): Unique+property+value+HOWTO
  • karanténí organizace (dynamický assignement): template-people-with-rc-check.xml v našem gitu

midPoint API

Určitě bude potřeba nějaké rozhraní pro uživatele (registrace kont, projekty, self-management).

 • umí GUI přímo midPoint? 3.4 slibuje "Custom GUI forms" na wicketech
 • k dispozici Web Services (vč. košatých typů)
 • k dispozici REST+XML
 • (šlo by mít i nějakou propojovací tabulku, ale dokumentace midPoint slibuje víc)

Registrace

Java aplikace přistupující přes Web Services midPointu.

Audit

Rádi bychom audit vybraných operací:

 • vznik/zánik/změna osoby v autorizovaných agendách
 • import CROID z CRO, přidělení CRO ID
 • registrace konta (import loginu)
 • aktivace/deaktivace identity
 • důležité atributy (klíče, ...)

Dokumentace:

midPoint API pro logger:

 • různé události: ADD, MODIFY, DELETE, RECONCILIATION, ...
 • delta pro každou změnu (a pro každý měněný resource)
 • různé typy objektů (user, role)

Stav:

 • PROOF-OF-CONCEPT
 • repozitář midpoint-overlay, branch audit
 • nakonec jiné řešení - dump repozitáře a sledování rozdílů

Koncové uživatelské stránkyGrouper GUI

 • prozkoumat možnost propojení s mailinglisty (správci mailinglistů)
  • víc "typů" skupin
  • jednotné GUI (=náhrada mailmana)?
 • portálová aplikace (koncepčnější a pracnější) vs nativní GUI midPointu (škoda nevyužít, ale nejde čistě zandat o portálu)

Import

(náhodné poznámky)

 • nejprve promazat tabulky v CRO-OUT a/nebo provézt rekonciliace CRO-OUT
TRUNCATE TABLE IDM_MRTVOLY;
TRUNCATE TABLE IDM_OSOBY;
TRUNCATE TABLE IDM_POZICE;
 • po importu zkontrolovat identity v CRO, co nejsou v midPointu (kvuli duplicitám CRO_ID!)
 • TODO: historie CRO_ID...

Krátkodobé úkoly

Rozšíření pohledů MAGION

 • RODNE_PRIJMENI
 • STAT_IDNO_OBCA_NAME: jmenná hodnota státního občanství
 • STAT_IDNO_OBCANSTVI: číselníková hodnota

Archivní CRO ID

Do midPointu nahrát i "stub" identity s informacemi:

 • CRO_ID
 • poslední RČ

U nás asi připravit pohled. Pak buď UNIONovat v existujícím MP resourcu CRO nebo umět jednorázový import.

Reporty

 • zauvažovat o reportování změn RČ v Magionu [RT #274023]
 • další věcy: viz "Co hlídat" v dokumentaci jednotlivých resourců

Náměty na externí vývoj

Lepčí SSO

 • my se můžem pochlubit:
  • aplikovaným pull-requestem na spring-security od Majlena a příkladem konfigurace pro WebAuth
  • aplikovaným pull-requestem na midPoint (patch od Majlena)
 • vývojáři slibují konfiguraci jinak než čuňácky v rozbaleném WEB-INF
 • update: nakonec zadrátovali přímo do kódu :-)

Napojení na Stag

 • tohle bude spíš na nás: je to o designu a jádře řešení pro ZČU
 • viz #Stag

Registrace

 • netušíme vnitřnosti v midPointu (mělo by to umět GUI - něco s wicked)
 • alternativa je externí registrační klient přes midPoint API (přes web services)

Vývoj

Infrastruktura

Git repozitáře + continuous integration:

Maven repozitáře:

Testovací prostředí

Malé lokální prostředí - emulace a testovací data v lokálních databázích, vlastní Stag WS, instalační postupy, ...

Testsuite

Automatizované testy: midPoint + testovací prostředí

https://gitlab.meta.zcu.cz/midpoint/testsuite

Eclipse GUI

Eclipse + midPoint plugin.

Best practices

Import do git repozitáře

 1. Před importem objektu do repozitáře dobré XML promazat. U konektorů generované schema a native cap.
 2. U konektorů: parametry resourcu přesunout do properties
 3. U konektorů: lze využít i "Smart References", např.:
  <resource>
    ...
    <connectorRef type="ConnectorType">
     <filter>
      <q:equal>
       <q:path>c:connectorType</q:path>
       <q:value>org.identityconnectors.ldap.LdapConnector</q:value>
      </q:equal>
     </filter>
    </connectorRef>
    ...
   </resource>

Tolerance atributu - tag tolerant

Default je true (tedy non-intrusive). Ale u single-valued hodnot doporučeno použít vždy <tolerant>false</tolerant>, protože tolerant true by rušenou hodnotu nesmazala.

Novinka v midPoint 4.x: v inbound u multihodnot vždy používat <set><predefined>all</predefined></set>

FATAL ERROR z konektorů

Jít po "FATAL ERROR" z konektorů.

Obecná vyjímka ConnectorException způsobuje FATAL ERROR na celé identitě. V kódu konektorů je dobré používat podrobnější rozlišení podle https://wiki.evolveum.com/display/midPoint/Connector+Development+Guide#ConnectorDevelopmentGuide-Errorhandling , kdy pak midPoint "nepanikaří" a reaguje správně podle dané situace.

Normalizační politika

Výchozí politika midPointu je dost nepoužitelná. Nastavit alespoň méně agresivní Ascii7PolyStringNormalizer.

V SystemConfiguration:

<internals>
    <polyStringNormalizer>
        <t:className>Ascii7PolyStringNormalizer</t:className>
    </polyStringNormalizer>
</internals>

Po změně je potřeba přeindexovat repozitář. Bacha, admin pouštící reindex task nesmí mít žádné atributy typu PolyString, jejichž normalizovaná hodnota by byla ovlivněna změnou normalizační politiky (např. titul obsahující tečku, apod.).

Connector connection pool

Viz connector-framework: ObjectPoolConfiguration.java

Parametry

maxObjects = 10:

Max objects (idle+active).

maxIdle = 10:

Max idle objects.

maxWait = 150 * 1000:

Max time to wait if the pool is waiting for a free object to become available before failing. Zero means don't wait.

minEvictableIdleTimeMillis = 120 * 1000:

Minimum time to wait before evicting an idle object. Zero means don't wait.

minIdle = 1:

Minimum number of idle objects.

Poznámky

Musí platit maxObjects >= maxIdle.

V konektoru je dobré mít spolehlivý test checkAlive().

Pokud checkAlive() není a víme, že je potřeba omezit čas idle spojení (různé timeouty, apod.), je možno nastavit minIdle=0 (tj. žádné trvale otevřené spojení) a minEvictableIdleTimeMillis na čas menší než timeout.

Odstranění resourcu

Při odstraňování resourcu je dobré nejprve odstranit většinu závislostí:

 1. zkontrolovat customizace (XML objekty)
 2. modifikovat a pustit tasky Purge Org linkRefs, Purge User linkRefs, ...
 3. v Repository objects odstranit odpovídající shadow objekty

Odkazy na resource v midPointu zůstávají i jinde (audity - odrotuje se časem pryč, historie operací u objektů, ...).

Release konektoru

Best-practice - hodí se znát verze aktuálně používaných konektorů a SW nebo při vystavování konektorů všem.

Releasujeme midpont-overlay, midpoint-utils, connector-parent a většinu konektorů. Využívá se maven-release-plugin.

Postup:

1) housekeeing (rok copyrightu v licenci, bundle.version, verze connector-parent, verze závislostí v .gitlab-ci.xml, apod.)

2) kontrola + testy lokálně

3) vlastní release - zeptá se na verzi (major, minor, patch)

  mvn release:clean release:prepare release:perform
  git log -p
  git push origin HEAD --tags

4) gitLab CI

"keep" na buildu.

5) upload na AFS, adresář /afs/zcu.cz/project/software/register/midpoint/icf-connectors

6) midPoint

Při změně bundle.version a po ./autodeployment.sh je potřeba promazat původní verzi connector objektu z repozitáře a znovunaimportovat resource.

Aktuální stav

Resourcy

Atributy evidovány tady:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BDuMNR9ztIugXJ4-Spqzo6hLhHBTPg1hMhk3ZFMgwA8

Kerberos

Existuje nativní connector pro Kerberos:

Napsali jsme si nativní MIT kerneros connector:

TODO: používat OP_ALLOW_PARTIAL_ATTRIBUTE_VALUES podle http://connid.tirasa.net/apidocs/1.4/org/identityconnectors/framework/common/objects/OperationOptions.html#OP_ALLOW_PARTIAL_ATTRIBUTE_VALUES

Magion

LPS:IdM/midPoint/Magion

Stag číselníky

Pracoviště a číselníky.

LPS:IdM/midPoint/Stag#Stag číselníky

Co hlídat:

 • stub pracoviště
 • pracoviště bez rodiče

Stag učitelé

LPS:IdM/midPoint/Stag#Stag učitelé

 • UCIT_IDNO - stejný identifikátor pro externisty i zaměstnance
 • STAT_IDNO_OBCANSTVI - CRO čerpá z V_PE_ZCU_ZAM.PRISLUSNOST, "???" nahrazovat za "CZ"; ale nahrazovat podle Stag číselníku :-(

Stag studenti

LPS:IdM/midPoint/Stag#Stag studenti

 • studia: role vázaná na osobu
 • předměty: role vázaná na roli studia

Co hlídat:

 • STAG_STAV_STUDENTA: N=bez studijních rolí, S=má studijní role

Grouper

LPS:IdM/midPoint/Grouper

 • skupiny: mng stem z grouperu (vyjma mng:sprava) + členství
 • administrace: mng:sprava - bez členství (jen na experimenty)

CRO-OUT

LPS:IdM/midPoint/CRO-OUT

Sun IdM

LPS:IdM/midPoint/SunIdM

Role

Typy rolí:

 • login-role
 • auth-role - role pro autorizace (monitoring)
 • pm - pracovní místo z Magionu ("funkce na osobě/úvazku")
 • system (Approver, End User, Reviewer, Superuser)
 • (null) (Delegator)

Rekonciliace

Aktuální časy viz object/tasks/*Recon.xml z repozitáře xml-objects.

čas task
0 0 1 * * ? HR: Org.Str. Recon
0 0 2 * * ? HR: PM-Recon
0 0 3 * * ? STAG: Pracoviste-Recon
0 0 3 * * ? CRO-OUT: User-Recon
0 0 4 * * ? CRO-OUT: PPV-Recon
0 0 4 * * ? HR: PPV-Recon
0 20 4 * * ? CRO-OUT: Studium-Recon
0 40 4 * * ? CRO-OUT: Doktorand-Recon
0 40 4 * * * ? HR: User-Recon
0 30 5 * * ? STAG: Studiums-Recon
0 0 6 * * ? SunIdm: Users-Recon
0 30 6 * * ? STAG: Students-Recon
0 0 7 * * ? STAG: Predmety-Recon
0 0 8 ? * SAT MAGION-OUT: Person-Recon
0 15 8 * * ? STAG: Ucitel-Recon
0 30 8 ? * SAT MAGION-OUT: User-Recon
0 0 22 * * ? HR: Global Staff Recon
0 5 22 * * ? HR: Global DPP-DPČ Recon
0 10 22 * * ? STAG: Global Doktorand Recon
0 15 22 * * ? STAG: Global Subject Recon
0 20 22 * * ? HR: Global Manager Dpt Recon
0 20 22 * * ? STAG: Global Student Recon
0 25 22 * * ? HR: Global Secretariat Recon
0 25 22 * * ? STAG: Global Typ Studia Recon
0 30 22 * * ? HR: Global Secretary Dpt Recon
0 30 22 * * ? STAG: Global Forma Studia Recon
0 15 23 ** ? Grouper: Group-Recon
0 20 23 ** ? Grouper: Memberships-Recon

Upstream

Nefunkční základní věci:

 • obecná chyba na resourcu ==> rekonciliace se kousne
 • connection broken během synchronizace ==> identita je poškozená a vyžaduje ruční zásah (ne vždy)
 • listování uživatelů: nepoužitelně dlouho trvá, error 500
 • nelze slibovat spolehlivost v rychlosti (liveSync občas selže), viz MID-4930

Bugs:

Features:

 • https://jira.evolveum.com/browse/MID-3934 Synchronization with Kind/Intent settings and multiple intents
 • https://jira.evolveum.com/browse/MID-1693 Add an option to update (midPoint user) attribute value when account is deleted
 • pouštění tasků přes SOAP WS - SOAP WS označen za deprecated
 • tagované atributy u LDAP, nebo možnost lokálního rozšiřování resource schematu ==> vlastní fork konektoru https://ipmil.civ.zcu.cz/midpoint/connector-ldap
 • hikari zabilo výkon - hodila by se možnost použití c3p0
 • tomcat bundlovaný v midpoint.war - externí tomcat funguje a provozujem tak, ale to není podporováno
 • absence stabilních releasů - stabilní větve jinak jsou

TODO

(k implementaci nebo otestování)

Uživatelské jméno se smazalo, i když pracovní poměr měl další den pokračování. Předávám ještě požadavek dál s návrhem, zda v podobných případech, kdy orion konto nekončí, aby uživatelské jméno ve Stagu zůstalo.

 • pohledy do CRO: vylepšit filtrování duplicit mezi aktivními a neaktivními identitami
 • ověřit možnost registrace 20 dní před aktivací v Magionu (aktuálně člověk nateče, ale jako naktivní)
 • primárná pozice při úplném zmizení PPV/studium role (na změnu asi reaguje OK, ale při selhaném updatu je midPoint rozhozen)

Use-casy

... konkrétní současné problémy z produkce.

[RT #274023]

 • problém: při změně RČ v Magionu se změní "globální" RČ v CRO a tím pádem zmizí propojení v tabulce učitelů ve Stagu
 • midPoint: link je přes jiný identifikátor s učiteli (zatím croId, ale asi bychom chtěli ucitidni), RČ jen jako korelace

[[1]] ISKaM

 • přenášet i národnost

Postupy

Seznam emailů zaměstnanců

Např. přes skripty:

./query-user.py --csv=extension/ext:HR_OS_CIS,emailAddress extension/ext:HR_ENABLED=true

Přejmenování konta

 1. Sun IdM: CRO Unlink User
 2. midPoint:
  • remove login
  • change status na "N1" (jak zcuStatus, tak SUNIDM_WFSTATUS, jinak se to pak nepřeklopí správně pří registrace konta)
  • rename to CRO ID
 3. Sun IdM: čekat na dotečení přes activeSync CRO
 4. registrace konta
 5. ruční práce - návazné systémy používající na login
  • Magion [sis]: detekuje a upozorňuje Sun IdM (někteří zaměstnanci)
  • Courseware [sis]: (zaměstanci nebo doktorandi, co mají nějaký předmětm)
  • vizitka [dané pracoviště]: (zaměstnanci)
  • a další...

Krok 2 je nově po náhradě původního CRO za emulované z midPointu - není tak těsná iterakce Sun IdM s emulovaným CRO.

Propojení konta a osoby

TODO: trochu složitější - někdy přepojit pouze Stag/Magion, ...

TODO2: nezapomenout na PPV a studium role (při přepojení osoby/změně CRO ID)

Vychází z původního postupu LPS:Konta#Přiřazení existujícího uživatele k osobě v CRO, navíc je potřeba sáhnout do midPointu.

 1. zrušit konto v midPointu:
  • clear SunIdM: Login
  • change status to NB
  • rename to CRO ID
  • clear STAG: Studium
  • unlink SunIdM
  • unassign studium roles
 2. smazat i shadow z midPointu! (on si jinak pamatuje propojení)
 3. odstranění CRO
  • buď: smazat CRO identitu ze Sun IdM - jen Lighthouse a dump, ne ISKaM!
  • nebo: pustit Server Tasks -> Run Task -> ZCU CRO Unlink
 4. pustit Server Tasks -> Run Task -> ZCU CRO Link ==> zadat LOGIN a CRO_ID
 5. v midPointu: import loginu z resourcu SunIdm
 6. kontroly:
  • v Sun IdM jen jedna identita plně aktivní, s CRO a rolemi
  • v midPointu stav 'A1' a přítomný login

Oprava blokace

Někeré selhané updaty při blokaci nelze vyřešit pomocí Recompute - reakce jsou často na změnu.

Teoreticky lze provézt opravu pouze ručním překmitem stavových atributů "HR: Aktivní" a/nebo "Stag: stav studia". Ale při přepínání identity stavu do A1 se posílají notifikace.

Postup opravy:

 1. kontrola, zda má být identita blokována (není Magion, není Stag nebo stav studia N) + kontrola/vyřešení původních příčin selhání (známý bug kolem DB zámků, duplicita shadow, ...)
 2. rekonciliace rolí (případně lze updatovat jednotlivé role)
  • PPV (z Magionu)
  • STUDIUM (ze Stagu)
 3. ruční update identity:
  • atributy:
   • smazat Typ vztahu (řízení některých výpočtů)
   • smazat/zkontrolovat HR: PPV, Stag: Studium (řízení rolí - pozic)
   • nastavit/zkontrolovat HR: Aktivní, HR: Aktuálně aktivní na false (řízení mnoha výpočtů)
   • nastavit/zkontrolovat HR: Datum výstupu (řízení expirace ve workflow, ale hlídá se v reportech)
   • nastavit/zkontrolovat Stag: stav studia, 'Stag: aktuální stav studia' na N (řízení mnoha výpočtů)
   • nastavit/zkontrolovat Stag: Datum výstupu (řízení expirace ve workflow, ale hlídá se v reportech)
   • smazat/zkontrolovat Stag: souhrn* (jen kosmetika, ale mátlo by to)
   • smazat Kolej (pokud nejde o hosta nebo ISKaM identitu)
  • assignments: zrušit přiřazení resourců (CRO OUT, JIS Osoby, Magion OUT*, Teachers, ...), rolí (ZCU People*, ZCU User*; ale nechat ZCU User), organizací (Aktivní)
  • activationStatus: disable

Přepojení identity na jiný účet na resourcu

...tj. změna account name.

 1. Resources ->> List resources
 2. na resourcu smazat účet
 3. přeuložit identitu - správný účet se připojí/založí v rámci discovery

Poznámka: Nejde smazat a popřepojovat resource přímo na identitě.

Audity

Každé 4 hodiny se pouští získávání všech uživatelů, rolí a shadow, ukládá se ve formě CSV souborů.

Umístění: /var/opt/midpoint/audit/<ROK>.

Kontroly

V rámci získávání auditů se pouští i kontroly dat (interní konzistence v midPointu, porovnání s JIS resource, ...).

Výsledky: /var/opt/midpoint/audit/snapshot.log (jen interní konzisence) a /var/opt/midpoint/audit/report.log (podrobnější)

Příklady dalších dodatečných kontrol:

./query-user.py activation/administrativeStatus=enabled subtype=NEAKTIVNI extension/ext:STAG_STAV_STUDIA=N -p max_size=100 --csv name,employeeNumber,zcuStatus,subtype,extension/ext:rodneCislo
./query-user.py activation/administrativeStatus=enabled subtype=NEAKTIVNI extension/ext:HR_ENABLED=false -p max_size=100 --csv name,employeeNumber,zcuStatus,subtype,extension/ext:rodneCislo

Změna primárního emailu

Zatím se neřídí vůbec přes midPoint, pouze v Sun IdM. Časem by mělo jít v uživatelském GUI v midPointu (2019-08-28: TODO).

Změna v midPointu administrátorem (nahradit $LOGIN na login a $DOMAIN za doménu bez ".zcu.cz"):

./modify-user-by-name.py $LOGIN extension/ext:IDM_DEFAULT_EMAIL_DOMAIN_SELECTED=false extension/ext:IDM_CUSTOM_EMAIL_DOMAIN=$DOMAIN

Hostovská konta

Zatím se neřídí midPointem, pouze on-line import ze Sun IdM (2019-09-08).

Bacha, v midPointu je jiné chování při updatech skrz GUI! Aktuálně přihlášený uživatel se nastavuje jako garant.

Pokud je nutno identitu updatovat, použít raději tasky (recompute).

Duplicita identit

Potřeba dát vědět na UIA (nejrůznější detaily v IS/STAG: přihlášky, ... a v Magionu, omylem zadané slovenské RČ jako české, apod.). Ve finále potřeba také merge v ISKaMu.

Většinou vede na kontrolu na personální (Magion) nebo studijní oddělení (IS/STAG). Ve Stagu může být pak potřeba merge od databázistů, podle aktuálního napojení na JIS/Orion pak dobré preferovat jako hlavní tu správnou identitu ve Stagu. (tohle vše řeší UIA, lze dodat to doporučení pro Stag)

Postup:

 1. RT do sis kvůli úpravám v Magion / IS/STAG
  Příklad získání dat (pro každou identitu): ./details.py -f id name=NAME
 2. opravit v IdM (zkontrolovat, správně propojit, updatovat, ...)
 3. opravit v Sun IdM - propojení Aleph nebo pročištšní v Alephu
 4. uložit informaci do IdM (jde jen o evidenci, ale teoreticky lze někam exportovat nebo využít v korelačních pravidlech):
  ./merge.py NAME_FROM NAME_TO -i RT_URL -d POPIS -s now

  Poznámka: tool očekává v argumenteh názvy identit (tj. login, a pokud není konto, tak CRO ID)
  Poznámka2: výsledek je, že mergovaná identita obsahuje atribut merge ukazující na originál. Poznámka3: Script nedělá vše, např. promazání/modifikace "HR: PPV" a "Stag: studium".

Import hostovských karet

Jde o hostovské karty importované do ISKaMu. Importuje se z CSV souboru ve formátu: RC;JIS_CHIP;JIS_NO;CRO_ID

 1. zkontrolovat CRO_ID (namátkově, že první je volné)
 2. kouknout na následující pořadové číslo
 3. vybrat si typ karty:
  • CS: 7777777100 ... 7777779000
  • E: ostatní
 4. kontrola importu - pořadí položek, apod., např. (upravit parametry):
  ./create-jis-host.py --csv karty_cizi_student_20.csv --seq 1400 --type CS --given-name Cizí --family-name Student --dry-run
  ./create-jis-host.py --csv Witte_karty5b.csv --seq 86 --type E --given-name Witte --family-name Automotive --dry-run
 5. puštšní importu (odstanit --dry-run)

Založení skupiny fakulty

TODO: zkonzolidovat s hlavním postupem na LPS:IdM/Katedry a pracoviště

GID=... # <1000
fak=... # zkratka fakulty malými
FAK=... # zkratka fakulty velkými

1) zaměstnanci "$fak" (zkontrolovat, že to našlo "HR: ${FAK} (${depno})")

./group-department.py ${fak}

2) studenti "students-$fak"

./group-department.py -g $GID -s "Studenti $FAK" students-${fak}
./query-role.py extension/ext:GROUP_ZKRATKA=${FAK} subtype=stag-global-group-student | head -n 10
#==> $OID
read OID
./modify-role.py $OID -a role-group-students-${fak}:role
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje