LPS:Nastavení a úpravy Mediawiki pro support.zcu.cz

Z Support
Přejít na: navigace, hledání

Dokumentace pro starou wiki provozovanou na samostatném stroji

Nový support je provozován v kubernetes.

Obsah

Migrace dat

Nahrání obrázků

ssh root@morpheus
cd /opt/mediawiki-1.19-ZCU/images/
tar cvf /tmp/images.tgz .
scp -3 root@morpheus:/tmp/images.tgz root@synergia:/tmp/
ssh root@synergia
kubectl config use-context support 
kubectl get pod
 NAME                 READY  STATUS  RESTARTS  AGE
 support-mediawiki-66cf88959d-87w2g  2/2   Running  0     35m
 support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1   Running  0     3h33m
cat /tmp/imagess.tgz | kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -- tar --directory=/var/www/html/images/ -xf -

Nahrání databáze

ssh root@morpheus
/usr/bin/mysqldump --single-transaction -hlocalhost -ubacula wikidb | gzip > /tmp/mysql.gz
scp -3 root@morpheus:/tmp/mysql.tgz root@synergia:/tmp/
ssh root@synergia
kubectl config use-context support
. /root/support/mariadb.env
kubectl get pod
 NAME                 READY  STATUS  RESTARTS  AGE
 support-mediawiki-66cf88959d-87w2g  2/2   Running  0     35m
 support-shibboleth-79749f8fd8-mstgx  1/1   Running  0     3h33m
kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -c mariadb -- mysql -u root --password=$MYSQL_ROOT_PASSWORD
 MariaDB [(none)]> drop database wikidb;
 MariaDB [(none)]> create database wikidb;
 MariaDB [(none)]> quit;
zcat /tmp/mysql.gz | kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -c mariadb -- mysql -A wikidb -u wikiuser --password=$MYSQL_PASSWORD
kubectl exec -it support-mediawiki-66cf88959d-87w2g -- bash
 cd /var/www/html/maintenance/
 php update.php
 exit

Přidání pluginu

DPL

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje