IoT:Raspberry

Z Support
Verze z 15:26, 10 duben 2018; Borik (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Připojení k wifi

V síti "eduroam" ZČU je zakázána komunikace mezi klienty, proto je nutné na RPI přistupovat buď ze stolního počítače, nebo přes VPN. Připojení na vaše vlastní přihlašovací údaje je pouze pro vyzkoušení, na dlouhodobě připojené přístroje je vhodné využít hostovská konta generovaná zaměstnancem.

Postup:

  1. Budete potřebovat certifikát certifikační autority
cat << EOF > /etc/wpa_supplicant/ca.pem

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDtzCCAp+gAwIBAgIQDOfg5RfYRv6P5WD8G/AwOTANBgkqhkiG9w0BAQUFADBl
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3
d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSQwIgYDVQQDExtEaWdpQ2VydCBBc3N1cmVkIElEIFJv
b3QgQ0EwHhcNMDYxMTEwMDAwMDAwWhcNMzExMTEwMDAwMDAwWjBlMQswCQYDVQQG
EwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3d3cuZGlnaWNl
cnQuY29tMSQwIgYDVQQDExtEaWdpQ2VydCBBc3N1cmVkIElEIFJvb3QgQ0EwggEi
MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCtDhXO5EOAXLGH87dg+XESpa7c
JpSIqvTO9SA5KFhgDPiA2qkVlTJhPLWxKISKityfCgyDF3qPkKyK53lTXDGEKvYP
mDI2dsze3Tyoou9q+yHyUmHfnyDXH+Kx2f4YZNISW1/5WBg1vEfNoTb5a3/UsDg+
wRvDjDPZ2C8Y/igPs6eD1sNuRMBhNZYW/lmci3Zt1/GiSw0r/wty2p5g0I6QNcZ4
VYcgoc/lbQrISXwxmDNsIumH0DJaoroTghHtORedmTpyoeb6pNnVFzF1roV9Iq4/
AUaG9ih5yLHa5FcXxH4cDrC0kqZWs72yl+2qp/C3xag/lRbQ/6GW6whfGHdPAgMB
AAGjYzBhMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MB0GA1UdDgQW
BBRF66Kv9JLLgjEtUYunpyGd823IDzAfBgNVHSMEGDAWgBRF66Kv9JLLgjEtUYun
pyGd823IDzANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAog683+Lt8ONyc3pklL/3cmbYMuRC
dWKuh+vy1dneVrOfzM4UKLkNl2BcEkxY5NM9g0lFWJc1aRqoR+pWxnmrEthngYTf
fwk8lOa4JiwgvT2zKIn3X/8i4peEH+ll74fg38FnSbNd67IJKusm7Xi+fT8r87cm
NW1fiQG2SVufAQWbqz0lwcy2f8Lxb4bG+mRo64EtlOtCt/qMHt1i8b5QZ7dsvfPx
H2sMNgcWfzd8qVttevESRmCD1ycEvkvOl77DZypoEd+A5wwzZr8TDRRu838fYxAe
+o0bJW1sj6W3YQGx0qMmoRBxna3iw/nDmVG3KwcIzi7mULKn+gpFL6Lw8g==
-----END CERTIFICATE-----
  1. Povovit wifi interface v souboru /etc/network/interfaces
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
   wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface defaut inet dhcp
  1. Nastavit konfigurační soubor WPA suplicantu
  2. V souboru je nutné nastavit správně login a heslo pro přístup do eduroamu
country=CZ
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
 ssid="eduroam"
 key_mgmt=WPA-EAP
 pairwise=CCMP
 group=CCMP TKIP
 eap=PEAP
 ca_cert="/etc/wpa_supplicant/ca.pem"
 identity="LOGIN@zcu.cz"
 domain_suffix_match="zcu.cz"
 phase2="auth=MSCHAPV2"
 password="HESLO"
}
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Zobrazení
Akce
Kdo jsem
Navigace
Často hledaná témata
Nástroje