Získání JIS karty

Z HelpDesk

Získání JIS karty je podobně jako zápis klíčovým prvkem v harmonogramu zahájení studia na Západočeské univerzitě. O kartu si musí student zažádat během letních měsíců před nastoupením studia prvního ročníku.

Jak tuto kartu získat?

Pro získání JIS karty musíte:

  1. Podat elektronicky žádost o vydání JIS karty
  2. Zaplatit manipulační poplatek 100 Kč (studentská karta) nebo 300 Kč (sdružená JIS+PK karta) dle typu karty na účet ZČU
  3. Mít po zápise a být řádně evidován(a) ve studijním informačním systému (v kompetenci studijního odd. fakulty)
  4. Vyzvednout si kartu na HelpDesku CIV

První dva body můžete značně ovlivnit svým chováním. Čím dříve odešlete žádost, tím dříve dojde ke zpracování vašich údajů. Pokud Vás studijní referentka zapíše do studijní agendy ještě před zápisem, je vám karta vyhotovena. Pokud tedy na http://jis.zcu.cz najdete informaci, že je vaše karta připravena k vydání ještě před zápisem, můžete si ji vyzvednout.

Studenti prvních ročníků, kteří jsou zapsáni a splní ostatní podmínky pro vydání JIS karty (zaplacený manipulační poplatek, bezchybná přihláška), budou mít kartu připravenou k převzetí v období hromadného výdeje JIS. Dříve není možné si JIS kartu vyzvednout.

Vzhledem k tomu, že podstatná část zápisů probíhá těsně před mezním termínem, není technicky možné připravit všechny karty studentů ihned na první den hromadného výdeje. JIS karty těchto studentů budou k dispozici postupně v průběhu období hromadného výdeje.

Před osobní návštěvou HelpDesku CIV si ověřte, zda je Vaše karta připravena k výdeji. Informaci získáte na stránce http://jis.zcu.cz nebo na telefonním čísle HelpDesku 377 638 888

Jak zaplatit manipulační poplatek?

Manipulační poplatek ve výši 100 Kč nebo 300 Kč pošlete na účet u Raiffeisenbank: 143 929 001/5500. Jako variabilní symbol platby uveďte své celé rodné číslo bez lomítka (např.: 8252127143, tj. vynechejte znak "/", ale uveďte všech deset čísel). Tento poplatek nelze zaplatit v pokladně ZČU. Pokud zjistíte, že stále čekáme na platbu, kontaktujte HelpDesk. V každém případě, po vás budeme vyžadovat potvrzení o platbě. Dokladem může být i příkaz k úhradě, ale pokud se nám nepodaří platbu dohledat, tak jako doklad o platbě slouží pouze výpis účtu (platba převodem), doklad (vklad hotovosti) nebo ústřižek složenky (platba Českou poštou). Kopii tohoto dokladu nám předložte až na vyzvání v rámci reklamace. Neposílejte nám ho spolu s přihláškou. Informace k zahraniční platbě naleznete na tomto odkazu.

Kdy a kde si mohu kartu vyzvednout?

Campus-bory1sipka.jpg

Kartu si můžete vyzvednout v době tzv. hromadných výdejů (termín bude upřesněn). Po ukončení hromadných výdejů si ji můžete vyzvednout v dalších dnech v místnosti UI205 u operátorů HelpDesku CIV.

Před osobní návštěvou HelpDesku CIV si ověřte, zda je Vaše karta připravena k výdeji. Informaci získáte na stránce http://jis.zcu.cz nebo na telefonním čísle HelpDesku 377 638 888.

Budova CIV (označení UI) je součástí hlavního bloku budov kampusu na Borech, vpravo při pohledu od autobusové zastávky - viz obrázek.


Jis validacni znamka.jpg

Spolu s kartou dostanete i tzv. Orion-ID, které budete potřebovat při zakládání počítačového konta (viz Postup zřízení konta v systému Orion ) a validační známku. Tato známka se lepí na zadní stranu karty na začátku každého akademického roku. Pokud na kartě tato známka je, znamená to, že daný akademický rok studujete. Validační známku pro první ročníky vydává HelpDesk CIV, pro vyšší ročníky potom studijní oddělení. Studenti, kteří již JIS kartu mají a studují první ročník získají validační známku na svém studijním oddělení.


Jak převzít kartu?

Dostavte se osobně s platným průkazem totožnosti (OP nebo cestovní pas). Nemůžete-li osobně, tak prostřednictvím zmocněnce vybaveného plnou mocí, která musí obsahovat: celá jména, bydliště, data narození, rodná čísla, důvod plné moci, datum a podpisy... Sdruženou JIS+PK kartu lze vyzvednout pouze osobně.

Nezapomeňte:

  • karta je majetkem ZČU a je vám jen zapůjčena,
  • kartu nesmíte nikomu půjčit, v krajním případě by to mohlo mít právní následky.

Kontakt

JISka.jpg
HelpDesk CIV - UI205
Univerzitní 20, Plzeň

telefon 377 638 888 e-mail helpdesk@zcu.cz

Výdej JIS karet pro studenty FEK v Chebu

V průběhu běžného akademického roku zajišťuje provozní agendu související s vydáváním, resp. vracením JIS karet tamní detašované pracoviště administrátora JIS.

  • Kontaktní osoba:

Tomáš Kasík
Hradební 22, 35011 Cheb
Kancelář č. 409 - 3. patro
tel.: 377 633 505
e-mail: tkasik@ccv.zcu.cz
Informace podává studijní oddělení FEK v Chebu.

Kontaktní osoba je Tomáš Kasík.